ТҮГЭЭХ   =>

Эрх зүйн орчин

 1. Боловсролын тухай хууль http://www.legalinfo.mn/law/details/9020
 2. Бага дунд боловсролын тухай хууль http://www.legalinfo.mn/law/details/72?lawid=72
 3. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай  /Шинэчилсэн найруулга/ http://www.legalinfo.mn/law/details/563
 4. Төсвийн тухай хууль http://www.legalinfo.mn/law/details/504
 5. БШУСайдын тушаал /Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах тухай/
 6. БШУСайдын тушаал /Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага/ http://www.meds.gov.mn/director-content-316-318.mw
 7. Засгийн газрын тогтоол /Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай/
 8. Засгийн газрын тогтоол /Улирлын ажлын үр дүнгээр мөнгөн урамшил олгох тухай/
 9. Засгийн газрын тогтоол /Боловсролын салбарын албан хаагчдын нэмэгдэл хөлсний хувь хэмжээг тогтоох тухай/
 10. Засгийн газрын тогтоолын 7 дугаар хавсралт /Төрийн үйлчилгээний бусад байгууллага болон төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаалын ангилал, зэрэглэл/ https://www.google.mn/
 11. БШУС, НХХС, Сангийн сайдын хамтарсан тушаал /Багш, зарим албан тушаалтанд ур чадварын нэмэгдэл олгох шалгуур үзүүлэлтийн журам/
 12. БШУС-ын тушаал /Багшийн мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам батлах тухай/
 13. БШУС-ын тушаал /Багшийн хөгжлийн тэнхим ажиллуулах зөвлөмж батлах тухай/
 14. БШУС-ын тушаал /Сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм батлах тухай/
 15. НБГ-ын даргын тушаал /Боловсролын салбарын портал веб хуудас, цахим шууданг ашиглах журам батлах тухай/ https://www.google.mn/
 16. БШУС-ын тушаал /Гүнзгийрүүлсэн болон мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах үлгэрчилсэн журам батлах тухай/
 17. БШУС-ын тушаал /Сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай/
 18. БШУС-ын тушаал /Сургуулийн компьютерийн танхимд тавигдах үлгэрчилсэн шаардлага батлах тухай/
 19. БШУС, ЭМС-ын хамтарсан тушаал /Сургуулийн үдийн цай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд мөрдөх журам батлах тухай/
 20. БШУС-ын тушаал /Сургуулийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм/
 21. БШУС-ын /Загвар батлах тухай/
 22. БШУС, Сангийн сайдын хамтарсан тушаал /Сургууль цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай/
 23. БШУС-ын тушаал /Шагналын журам батлах тухай/
 24. МУТАЗөвлөлийн тогтоол /Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, ерөнхий менежертэй үр дүнгийн гэрээ байгуулах заавар болон тэдгээрийн биелэлтийг дүгнэх журмыг шинэчлэн батлах тухай/
 25. Засгын газрын тогтоол /Боловсрол үндэсний хөтөлбөр батлах тухай/
 26. БШУС-ын тушаал /Журам, заавар, загвар батлах тухай/
 27. БШУС-ын тушаал /Багшийн ажлыг төлөвлөх, үнэлэх, дүгнэхэд баримтлах чиглэл батлах тухай/
 28. БШУС-ын тушаал /Ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт батлах тухай/
 29. БШУС-ын тушаал /Сургуулийн үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай/
 30. БШУС-ын тушаал /Хураамж авахыг хориглох тухай/
 31. БШУС-ын тушаал /Суралцагчийн анги алгасан суралцах хүсэлтийг шийдвэрлэх журам батлах тухай/
 32. Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага.

http://www.meds.gov.mn/director-content-316-318.mw

ТҮГЭЭХ   =>
 

12-р дугаар сарын 6-ны өдөр болно.

THE POWER OF DANCE-2015 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах орчин үеийн бүжгийн тэмцээн болно.

Архангай аймгийн 1 дүгээр сургуулийн удирдлагуудад туршлагаа түгээлээ.

"АВЬЯСЛАГ 23- 2015" УРЛАГИЙН НААДАМ БОЛНО.

2015-2016 Хичээлийн жилийн нээлт, "ДУУЛИАН-2020" хөл бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээн болно.. 

Бусад зар